سیستم مدیریت مالی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نرم افزار مالي ، حسابداری ، بازرگانی ، خزانه داری ، انبارداری ، اموال ، تولید و حقوق و دسمزد

الف – حسابداري :

1-      صدور اسناد حسابداری بصورت دستي و مكانيزه

2-      گزارش دفاتر مالي در حد كل ، معين ، تفضيلي و مراكز هزينه و روزنامه

3-      کدینک وچیدمان حسابها در سه سطح و مركز هزينه به سليقه كاربر

4-      گزارش تراز حسابها در حد كل ، معين ، تفضيلي و مراكز هزينه

5-      عملکرد حسابها (قابل تعريف توسط كاربر)

6-      حساب عملكرد سود و زيان نا ويژه و ويژه (قابل تعريف توسط كاربر)

7-      نمودار مقايسه اي حسابها

8-      مرور حسابها بصورت پيوسته در حد كل ، معين ، تفضيلي و گردش حسابها

9-      تعويض كدينگ حسابها در طي دوره مالي

10-   كنترل اسناد حسابداري و شماره گذاري مجدد اسناد  

11-   كنترل اسناد حسابداري مكانيزه با عطف فاكتورها و چكهاي پرداختني  و دريافتني

12-   كپي ، تعويض و جابجايي اسناد حسابداري و عطف ها

13-   گزارش و چاپ اسناد حسابداري  به اشكال مختلف در حد كل ، معين ، تفضيلي و ماهانه

14-   جستجوي هوشمند اسناد و سرفصل حسابها

15-   گردش خلاصه ، ماهانه و روزانه حسابها با امكان مشاهده ريز فاكتورها

16-   ‌‍ پايان دوره مالي و صدور سند اختتاميه و افتتاحيه

17-   نگهداري واحدهاي مالي مختلف و انتقال اسناد بين واحدهاي مالي

18-   قطعي و يا موقت كردن اسناد حسابداري

19-   استخراج ترازنامه (قابل تعريف توسط كاربر)

20-   صدور گزارشات مالي با فرمت اكسل

21-   تعريف مشخصات تكميلي مانند تلفن ، آدرس ، منطقه ، مسير و غيره براي حسابها

22-   تعريف مشخصات تكميلي پرونده سهامداران

23-   گزارش مسير مشتريان همراه با مشخصات و مانده حساب

24-  گزارش مانده حساب ها به انضمام آدرس و تلفن و تاريخ آخرين سند

25-  گزارش مانده حساب ها به انضمام تاريخ شروع بدهكاري (بعد از آخرين تسويه)

26-  گزارش مانده حساب ها به انضمام شماره فاكتورهاي تسويه نشده

27-   گزارش مانده حساب ها به انضمام مانده اقساط و مقايسه آنها

28-  گزارش مانده حساب ها به انضمام امتياز حساب ها نسبت به تسويه بدهي ها

29-  گزارش مانده حساب به انضمام آخرين گردش حساب به اندازه بدهكاري نهايي

 

ب – بازرگاني

1-     ثبت سفارش مشتريان

2-     ثبت پيش فاكتور براي مشتريان

3-     ثبت درخواست خريد كالا

4-     ثبت فاكتور خريد يا تبديل رسيد انبار به فاكتور خريد

5-     ثبت فاكتور فروش يا تبديل سفارش و پيش فاكتور مشتري به فاكتور فروش

6-      كنترل موجودي كالا در فاكتور فروش

7-     كنترل سقف بدهي و اعتبار مشتري در فاكتور فروش

8-     كنترل چكهاي عمل نشده و برگشتي مشتري در فاكتور فروش

9-     مشاهده مشخصات و مانده و صورتحساب مشتري در فاكتور فروش

10-   ثبت كد ويزيتور ، راننده ، توزيع كننده فاكتور  و شماره ماشين در فاكتور فروش

11-   صدور تخفيفات جنسي ، حجمي ، نقدي و اشانتيون و جوايز مشتري بصورت اتوماتيك در فاكتور فروش براساس قرارداد تعريف شده

12-   محاسبه پورسانت ويزيتور ، راننده و توزيع كننده بصورت اتوماتيك در فاكتور فروش براساس قرارداد تعريف شده

13-   محاسبه عوارض فروش به نسبت كالاها در فاكتور فروش

14-   امكان انتخاب دسته جمعي كالاها در فاكتور فروش

15-   امكان استفاده از واحدهاي شمارش ديناميك در فاكتور فروش حداكثر تا سه واحد كالا

16-   امكان ثبت فاكتور فروش از روي فاكتورهاي آماده مانند خريد ، فروش ، حواله فروش ، پيش فاكتور و سفارش

17-   امكان تعيين مدت تسويه مشتري در فاكتور فروش به نسبت فاكتور يا كالاها بصورت مجزا

18-   امكان تخفيف و عوارض مختلف به نسبت كالا ها در فاكتورهاي خريد و فروش

19-   امكان چاپ فاكتور فروش به اشكال معمولي ، رسمي ، خدمات ، حواله و ... (قابل ويرايش توسط كاربر)

20-   امكان دريافت چك و نقد مشتري در فاكتور فروش

21-   امكان مشاهده صورتحساب مشتري و سند حسابداري صادره مشتري در فاكتور فروش

22-   امكان ثبت حواله فروش كالا قبل يا بعد از صدور فاكتور فروش

23-   ثبت فاكتورهاي مرجوعي خريد و فروش از روي فاكتورهاي صادره

24-   ثبت تخفيفات و جوايز و پورسانت مرجوعي ها به نسبت فاكتورهاي خريد و فروش

25-   گزارش عملكرد فاكتورهاي فروش به انضمام تسويه مشتري و مرجوعي كالاها

26-   گزارش ريز و آماري فاكتورهاي خريد ، فروش ، مرجوعي ها ، پيش فاكتور و سفارش كالا به نسبت كالا ها ، مشتريان ، انبار ، تاريخ ، ويزيتور ، توزيع كننده ، راننده ، كارخانه هاي سازنده كالاها و غيره بصورت ليست و نمودار بترتيب مقدار و مبلغ فروش

27-   گزارش مقايسه سفارشات كالاها نسبت به فروش كالاها

28-   تنظيم قرارداد فروش مشتري براساس زمان ، كالا ، قيمت ، تخفيف ، مقدار فروش ، نوع و مدت تسويه براي محاسبه اتوماتيك در فاكتور فروش

29-   تنظيم قرارداد خريد فروشنده  براساس زمان ، كالا ، قيمت ، تخفيف ، مقدار خريد براي محاسبه اتوماتيك در فاكتور خريد

30-   تنظيم قرارداد فروش ويزيتور  براساس زمان ، كالا ، قيمت ، تخفيف ، مقدار فروش براي محاسبه اتوماتيك در فاكتور فروش

31-   تنظيم قرارداد تخفيفات و جوايز و پورسانت فروش كالاها بصورت خطي ، حجمي و تركيبي از مقدار فروش

32-   صدور حواله بارگيري كالا  براساس مسيرهاي مختلف و تهيه سرجمع كالاها براي مسير بارگيري و تهيه ليست تسويه براي مشتريان مسير مربوطه و امكان تسويه فاكتور به فاكتور آن مسير

33-   امكان تعريف فروش پيش بيني شده براي مشتريان و ويزيتورها و تهيه گزارش مقايسه ايي با فروش واقعي در آخر ماه

34-   امكان تعيين درصد فروش ويزيتور به نسبت كالاها و پايه حقوق دريافتي  و اختصاص جايزه و جريمه به نسبت اضاف فروش و يا كم فروش ويزيتور و تهيه فيش حقوق ويزيتور در آخر ماه بر اساس فروش واقعي

35-   امكان استخراج فاكتورهاي تسويه نشده مشتريان و عملكرد مشتري

36-   امكان استخراج عملكرد فروش ويزيتور  و مانده حساب مشتريان يك ويزيتور

37-  امكن فروش كالا به يك مشتري توسط چندين ويزيتور بصورت همزمان و استخراج صورتحساب مختلف براي مشتري به ازاء هر ويزيتور

38-  صدور همزمان اسناد حسابداري همه مراحل فوق بصورت اتوماتيك با سليقه مدير مالي

39-  امكان كنترل اسناد حسابداري فاكتورها از داخل همان فاكتور

 

ج – خزانه داري

1-     ثبت چكهاي اول دوره و دريافت چك مشتريان

2-     امكان بوصول گذاشتن تكي يا دسته جمعي چكها

3-     امكان وصول چكها در حساب جاري مربوطه

4-     امكان نقد كردن چك توسط صندوق

5-     امكان واگذاري چك به ساير حساب ها

6-      امكان برگشت زدن به چك اشخاص

7-     امكان صدور اسناد حسابداري تمامي مراحل فوق بصورت مكانيزه و باسليقه مدير مالي

8-     امكان استخراج گزارش چك ها به تفكيك مشتريان ، بانك و شعبه ، وضعيت چك ها ، واگذار كننده چك ها ، گيرنده چك ها ، تاريخ دريافت ، سررسيد ، وصول ، برگشتي و اسناد حسابداري صادره

9-     امكان مرتب سازي چك ها براساس رديف ، تاريخ دريافت ، سررسيد ، مبلغ و شماره چك ها

10-     امكان چاپ رسيد براي چك هاي دريافتي از مشتريان

11-     امكان دريافت و پرداخت نقد و اعمال تخفيفات در زمان تسويه براساس فاكتورهاي مشتريان

12-     امكان ثبت هزينه ها و اسناد متفرقه  و صدور سند حسابداري مكانيزه به لسيقه مدير مالي

13-    تمامي امكانات مربوط به چكهاي دريافتني به غير از به وصول گذاشتن در مورد چك هاي پرداختني نيز صدق ميكنند

14-    امكان چاپ چك توسط نرم افزار

 

د – انبار داري

1-     تعريف كدينگ كالاها حداكثر در سه سطح گروه ، زيرگروه ، سريال كالاها

2-     تعريف واحدهاي شمارش كالاها

3-     تعريف انبارهاي كالا

4-     تعريف مشخصات كالا ها ، تعيين واحد ، قيمت ، درصد هاي تخفيف ، عوارض كالا ، حد نصاب جايزه ، مشخصات فني كالا ، محل نگهداري در انبار  و تعيين معين خريد ، فروش و ...  حسابداري كالاها

5-     تعيين موجودي اول دوره ، نقطه سفارش كالاها

6-      امكان ثبت رسيد انبار  ، حواله انبار  بصورت مقداري

7-     امكان ثبت رسيد انبار داخلي و حواله انبار داخلي با سريال هاي مجزا

8-     گزارش ريز و آماري رسيدها و حواله هاي انبار

9-     گزارش كاردكس كالا

10-   گزارش موجودي انبار

11-   گزارش گردش كالا

 

ر – اموال

1-     تعريف كدينگ اموال و مشخصات اموال نظير سريال ، تاريخ خريد ، درصد استهلاك (نزولي يا مستقيم) و تعيين حساب دارايي ، ذخيره ، هزينه استهلاك اموال و ميزان ارزش دفتري اموال  و ذخيره استهلاك سال هاي قبل درصورت خريد اموال در سال هاي قبل

2-     ثبت تغييرات و تعميرات در سال جاري  و صدور سند حسابداري بصورت مكانيزه

3-     محاسبه استهلاك اموال بصورت اتوماتيك و صدور سند استهلاك به سليفه مديرمالي

4-     گزارش اموال و استهلاك

 

ز – توليد

1-     تعريف آناليز و فرمول ساخت با دقت 6 رقم  بعد از مميز در مقدار مصرف مواد

2-     تعيين حساب دستمزد و مبلغ دستمزد ، حساب سربار و مبلغ سربار در هر فرمول ساخت

3-     امكان صدور حواله مصرف انبار براساس فرمول ساخت (آناليز محصول)

4-     امكان صدور سند حسابداري حواله انبار بصورت مكانيزه (مواد بستانكار و درجريان ساخت بدهكار)

5-     امكان توليد محصول از روي حواله هاي انبار يا مجزا

6-      تعيين قيمت محصول در برگه توليد بصورت استخراج از حواله هاي مصرف مربوطه يا تعيين قيمت از روي فرمول ساخت محصول

7-     امكان تعريف مراحل ساخت محصول و تعريف فرمول ساخت مجزا براي هر مرحله

8-     امكان صدور حواله مصرف و توليد مجزا براي هر مرحله از ساخت محصول

9-     امكان گزارش ريز و آماري كالاهاي ساخته شده در هر مرحله از ساخت بصورت مجزا

10-   عدم ارتباط موجودي واقعي انبار با كالاهاي نيم ساخته در مراحل  و ثبت كاردكس مجزا براي هر مرحله از ساخت

 

س – حقوق و دستمزد

1-     تعريف ضرايب و پارامتري حقوق دستمزد اعم از عناوين مزاياي مستمر  ، غير مستمر ، كسورات و ضرايب اضافه كاري ، تعطيل كاري ، غيبت ، بيمه هاي كارمند ، كارفرما ، بيكاري و مدت پايان كار ، عيدي ، تعطيلات هفتگي ، مرخصي و بن كارمندي و غيره

2-     تعيين شمول بيمه و ماليات و حقوق پايه و تاثير كاركرد براي مزاياي مستمر

3-     تعريف كدينك واحدهاي سازماني ، مشاغل ، مدارك تحصيلي و شيفت هاي كاري و غيره

4-     تعريف كدينگ پرسنل و ثبت مشخصات شناسنامه ايي و بيمه ايي و سرفصل هاي حسابداري

5-     تعريف احكام كاركنان و اختصاص مبالغ حقوق

6-      تعيين كاركرد پرسنل اعم از كاركرد ، اضافه كار ، غيبت ، شيفتكاري ، نوبتكاري ، مرخصي و... بصورت ماهانه

7-     تعيين مزاياي غير مستمر و كسورات بصورت ماهانه

8-     تعيين وام هاي تخصيصي به پرسنل

9-     محاسبه حقوق پرسنل بصورت ماهانه (كامل يا قانوني)

10-   چاپ فيش حقوق ،  ليست بيمه  ، ليست بانك ،  ليست پرداخت حقوق ، ليست اضافه كار ، ليست كاركرد و...

11-   تهيه ديسكت بيمه و ديسكت بانك

12-   صدور سند حسابداري و ارسال به نرم افزار مالي

13-   قطعي كردن حقوق ماهانه