طراحی و پیاده سازی شبکه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برخی از خدمات شبکه ای شرکت عبارتند از :

• بررسي و نياز سنجي سازمان

• پيشنهاد طرح اوليه

• تهيه نقشه پياده سازي، برنامه زمانبندي وهزينه ها

• بررسي و تهيه گزارش از وضعيت موجود شبکه • پياده سازي و اجراي تجهيزات Passive

• پياده سازي و اجراي Active

• مستند سازي پروژه

• مستند سازي کليه تجهيزات و نرم افزارهاي موجود در شبکه

• عيب يابي و رفع عيب اوليه جهت دستيابي به بسترپايدار

• تهيه شناسنامه براي کليه دستگاهها جهت ثبت وقايع واعمال پيشگيرانه

• به روز رساني نرم افزاري

• پياده سازي امنيت سازمان بر اساس استانداردهای امنيتی

• ارائه راهکارهای امنیت اطلاعات مهم سازمانی

• جلوگیری از نفوذ به داخل شبکه و سرقت اطلاعات

شرکت همکاران داده پرداز آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ارگان ها و شرکت ها برای پشتیبانی انواع شبکه ها میباشد .